תחרויות


  • כתובת:

חיפה


  • שימושים:

מרכז ללימודי חקר השואה


  • מקום:

ראשון


  • סטטוס:

תכנון