HOUSING


  • Location:

Bar Kochva St. Herzelya


  • Programme:

Housing


  • Units:

 20


  • Status:

 Planning