HOUSING


  • Location:

Lanchett St. Herzliya


  • Programme:

Housing


  • Units:

 14


  • Status:

 Planning