HOUSING

 


  • Location:

Zabotinsky St. Tel Aviv


  • Programme:

Housing 


  • Units:

58


  • Status:

Planning